ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว : เปลี่ยนภาระ ให้เป็นพลัง

thzh-CNenja

กิจกรรม

วันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2566 กลุ่มบริหารงานวิชาการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาในรูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม Early Intervention (EI) เพื่อส่งเสริมทักษะครูและบุคลากรทางการศึกษาในการให้บริการช่วยเหลือระยะ แรกเริ่มและเตรียมความพร้อมของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ การจัดการเรียนการสอน จัดเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา โดยมี นางสาวน้ำเพชร คงเพชรศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ในพิธีเปิด และนางสาวกำไลทอง ดีแฮ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมอาคารพุทธรักษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว

1-2566_1.jpg

วันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดประชาสามัคคี (วัดหนองนกเขา) โดยมีคณะครูอำเภอเมืองสระแก้ว บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ฟังพระธรรมเทศนา ถวายปัจจัยและสังฆทาน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนยึดมั่นและเลื่อมใส ศรัทธาในพระพุทธศาสนา

วันมาฆบูชา.jpg

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 นางสาวน้ำเพชร คงเพชรศักดิ์ ผู้อำนวยการ นางศุภวรรณ ศรีอุบล รองผู้อำนวยการ และนางสาวกำไลทอง ดีแฮ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็น "การยกระดับความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อการส่งเสริมการศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิตของกลุ่มเปราะบาง" ร่วมกับผู้แทนสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำหรับการอภิปราย นางสาวน้ำเพชร คงเพชรศักดิ์ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ การดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯ และการให้บริการนักเรียนของหน่วยบริการที่อยู่ประจำอำเภอ ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จะนำข้อมูลที่แลกเปลี่ยนในการอภิปรายดังกล่าว ไปเป็นข้อมูล ประกอบการจัดทำแนวทางการยกระดับความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตของกลุ่มเปราะบาง บนมิติด้านการศึกษาต่อไป

อภิปรายเล็ก.jpg

👏ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนที่ร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดราชบุรี วันที่ 25 - 27 มกราคม 2566
🙏 ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรที่สนับสนุนและฝึกซ้อมนักเรียน
🙏 ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้กำลังใจและเดินทางร่วมกับนักเรียน
🫰ที่สำคัญขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจฝึกซ้อมเพื่อเกิดความชำนาญ จนได้รับรางวัล ดังนี้
327740846_741666677382877_5114507089911846059_n.jpg327592703_550874450327287_4005615698649298822_n.jpg
 
 
 
327868681_2252974344882162_2652013976122379559_n.jpg327910887_581038130160827_6282316419379727505_n.jpg
 
327937841_887386549074739_3272797094503749840_n.jpg327970562_655221212958833_5327532922826036170_n.jpg
 
 
327974636_923814695650416_1542321744141385182_n.jpg327989120_5696703630427825_8708327829094785063_n.jpg
 
วันที่ 27 - 29 มีนาคม 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนางสาวน้ำเพชร คงเพชรศักดิ์ ผู้อำนวยการ เป็นประธานและนางศุภวรรณ ศรีอุบล รองผู้อำนวยการ เป็นรองประธานการประเมิน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 ) ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 63 คน ณ ประชุม อาคารพุทธรักษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว
----------------------------------------
งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
---------------------------------------
อาจเป็นรูปภาพของ 15 คน และ ข้อความ
 

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2566 นางสาวน้ำเพชร คงเพชรศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว นำบุคลากรและนักเรียนร่วมกิจกรรมวันคนพิการสากล จังหวัดสระแก้ว โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากล จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้กำลังใจเพื่อให้กำลังใจแก่คนพิการ มอบของขวัญปีใหม่และของรางวัล ภายในงานได้เปิดเวทีให้ผู้พิการได้แสดงผลงานขององค์กรคนพิการ การแสดงของนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว การแสดงนิทรรศการและผลิตภัณฑ์จากฝีมือองค์กรคนพิการ การแสดงความสามารถด้านดนตรี กิจกรรมนันทนาการ พร้อมทั้งมอบของขวัญปีใหม่และจับสลากของขวัญรางวัลให้แก่ผู้พิการที่มาร่วมงาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กำลังยืน