ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว : เปลี่ยนภาระ ให้เป็นพลัง

กิจกรรม

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี จ่าสิบเอกชริน อยู่ถาวร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เป็นประธานในการประชุม เพื่อรายงานการดำเนินงานศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว และแนะนำผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว

ว่าที่ร้อยตรี ดร. ฤทธิชา บัวศิริ ในการนี้ได้ร่วมพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา การขอรับ และขอยืมสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ และบริการ

และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ณ ห้องอาคารประชุมพุทธรักษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว

 สีน้ำเงิน สีดำ ทางการ โรงเรียน จดหมายข่าว

วันที่ 20 กันยายน 2566 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานกรรมการมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงประทานทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ให้แก่เด็กออทิสติกและเยาวชนพิการในจังหวัดสระแก้ว ที่มีฐานะครอบครัวยากจนและขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีการศึกษา 2566 จำนวนทั้งสิ้น 103 ทุน โดยมี นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้แทนองค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่มในการมอบทุนการศึกษา และมี นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และในปีนี้ ได้มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกันบริจาคถุงยังชีพ สิ่งของเครื่องใช้ แก่ผู้เข้ารับทุนในครั้งนี้ ณ อาคารพวงชมพู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว

วารสาร11.jpg

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ฤทธิชา บัวศิริ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว นางอานุชิต แก้วก่า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และ นางสาวสุทธิรัตน์ พิมพ์มุ่งหวายศึกษานิเทศ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เป็นกรรมการผู้ประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม อาคารพุทธรักษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว

อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน และ ข้อความ

วันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว สู่ความเป็นครูมืออาชีพ กิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางกิจกรรมบำบัดเพื่อพัฒนาเด็กพิการ เพื่อให้ครูและบุคลากร ทางการศึกษา มีการพัฒนาตนเองในด้านการสอนที่หลากหลาย และให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น มีทักษะกระบวนการในการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นครูมืออาชีพ ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน โดยมีนางสาวน้ำเพชร คงเพชรศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธี เปิดโครงการ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ นางประไพพักตร์ ยอดขาว ครูชำนาญการ นักกิจกรรมบำบัดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมอาคารพุทธรักษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว

อบรมกิจกรรมบำบัด.jpg

LINE ALBUM ต้อนรับผู้อำนวยการ ๒๓๑๐๐๖ 4

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้วร่วมต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ฤทธิชา บัวศิริ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้วและได้รับเกียรติจาก คณะผู้บริหาร ผู้แทน กลุ่มสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2 ผู้แทนหน่วยงานราชการในจังหวัดสระแก้ว และคณะครู บุคลากร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม อาคารพุทธรักษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ข้อความ

วันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2566 กลุ่มบริหารงานวิชาการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาในรูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม Early Intervention (EI) เพื่อส่งเสริมทักษะครูและบุคลากรทางการศึกษาในการให้บริการช่วยเหลือระยะ แรกเริ่มและเตรียมความพร้อมของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ การจัดการเรียนการสอน จัดเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา โดยมี นางสาวน้ำเพชร คงเพชรศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ในพิธีเปิด และนางสาวกำไลทอง ดีแฮ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมอาคารพุทธรักษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว

1-2566_1.jpg