ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว : เรียนดี มีความสุข

กิจกรรม

วันที่ 1 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ฤทธิชา บัวศิริ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นางศุภวรรณ ศรีอุบล รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ นางสาวกำไลทอง ดีแฮ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ นำคณะหัวหน้าหน่วยบริการ เยี่ยมชม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หน่วยบริการอำเภอต้นแบบ 1)หน่วยบริการอำเภอวังน้ำเย็น 2)หน่วยบริการอำเภอวังสมบูรณ์ และ3)หน่วยบริการอำเภอตาพระยา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อให้ครู บุคลากร ได้นำความรู้จากการศึกษาดูงานไปปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานในหน่วยบริการ
2.เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้เปิดมุมมองในการจัดการศึกษา การปฏิบัติงานของหน่วยบริการฯในด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดล้อม เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามกรอบหน้าที่ของงานที่รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยบริการ
sk003
วันที่ 19-20 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ฤทธิชา บัวศิริ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนางสาวพัชรินทร์ ภู่ที่พึ่ง นางสาวจารุภัทร ทะภูมินทร์ และนายธนบัตร นาคำสี ร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี
 
sk6

วันที่ 17 มกราคม 2567 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ฤทธิชา บัวศิริ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางศุภวรรณ ศรีอุบล รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว ร่วมพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช) ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธี ในการจัดงานได้มีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 10 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พิธีวางพุ่มดอกไม้และ ถวายราชสดุดี ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว419901163 875933747657703 5032722045713251796 n

วันที่ 2 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ฤทธิชา บัวศิริ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นางศุภวรรณ ศรีอุบล รองผู้อำนวยการฯ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

sk002

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ฤทธิชา บัวศิริ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการสถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดี กับนางสาวประไพพักตร์ ทัตสอย ครูชำนาญการ นักกิจกรรมบำบัด ในโอกาสย้ายไปช่วยราชการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์BURI

วันเด็กแห่งชาติ ของประเทศไทย ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการที่ไม่ได้ชดเชยในวันทำงานถัดไป มีการให้คำขวัญวันเด็กทุกปีโดยนายกรัฐมนตรีไทย เริ่มต้นจัดงานวันเด็กครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 โดยได้กำหนดให้เป็นวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม เป็นวันเด็กแห่งชาติ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2508 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงเป็นวันเด็กแห่งชาติมาเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม โดยเริ่มจัดงานวันเด็กในปี พ.ศ. 2509
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว จึงจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับนักเรียน และในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมกิจกรรม บริจาคทุนการศึกษา มอบสิ่งของ ขนม อาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค และของขวัญ สำหรับนักเรียนไว้ ณ โอกาสนี้
419471048 873043701280041 6970140540041256153 n
วันที่ 22 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ฤทธิชา บัวศิริ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว ร่วมกิจกรรมวันดาวน์ซินโดรมโลก ที่จัดขึ้นเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าใจเกี่ยวกับโรคดาวน์ซินโดรมและเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจยอมรับและความเท่าเทียมกันในสังคม และให้เด็กกลุ่มนี้ได้แสดงศักยภาพและความสามารถของตนเองรวมถึงการใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ซึ่งจัดโดยชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดสระแก้ว โดยมี นางเยาวรัตน์ โพธิสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วย นางกนกวรรณ สิงห์กาล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ณ ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดสระแก้ว
 
sk7
 
sk8

วันที่ 18 มกราคม 2567 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ฤทธิชา บัวศิริ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางสาวธวัลรัตน์ เสียมกระโทก หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคล พร้อมครู และบุคลากร ร่วมพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567 ร่วมกับข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาครัฐ เอกชน และประชาชนร่วมพิธีบวงสรวง พิธีสงฆ์ ถวายพุ่มดอกไม้สด กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ โดยมี นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ทั้งนี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ชาติไทย พระองค์ได้ทรงกอบกู้เอกราชจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรก และได้ทรงแผ่อำนาจของราชอาณาจักรไทยอย่างกว้างใหญ่ไพศาล จนประเทศไทยอยู่เป็นปกติสุขปราศจากศึกสงครามเป็นระยะเวลายาวนาน พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทั้งสิ้นทั้งปวงของพระองค์ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง และคนไทยทั้งมวล ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์จะอยู่ในสนามรบ และชนบทโดยตลอดมิได้ว่างเว้น แม้แต่เมื่อเสด็จสวรรคต ก็เสด็จสวรรคตในระหว่างเดินทัพไปปราบศัตรูของชาติ นับว่าพระองค์ได้ทรงสละพระองค์เพื่อชาติบ้านเมืองโดยสิ้นเชิง สมควรที่ชาวไทยรุ่นหลังจะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ และจดจำวีรกรรมของพระองค์เทิดไว้เหนือเกล้าฯ ตราบชั่วกาลนาน

 4 11

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 ว่าที่ร้อยตรี ฤทธิชา บัวศิริ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นางศุภวรรณ ศรีอุบล รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ องค์กรด้านคนพิการ อาสาสมัครสถาบันการศึกษา เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชน ร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่คนพิการ พร้อมกับมอบของขวัญปีใหม่และของรางวัล โดยมี นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิด และนางกนกวรรณ สิงห์กาล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

SKวารสาร21ธค