ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว : เปลี่ยนภาระ ให้เป็นพลัง

วันที่ 20 กันยายน 2566 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานกรรมการมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงประทานทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ให้แก่เด็กออทิสติกและเยาวชนพิการในจังหวัดสระแก้ว ที่มีฐานะครอบครัวยากจนและขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีการศึกษา 2566 จำนวนทั้งสิ้น 103 ทุน โดยมี นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้แทนองค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่มในการมอบทุนการศึกษา และมี นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และในปีนี้ ได้มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกันบริจาคถุงยังชีพ สิ่งของเครื่องใช้ แก่ผู้เข้ารับทุนในครั้งนี้ ณ อาคารพวงชมพู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว

วารสาร11.jpg