ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว : เรียนดี มีความสุข

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี จ่าสิบเอกชริน อยู่ถาวร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เป็นประธานในการประชุม เพื่อรายงานการดำเนินงานศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว และแนะนำผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว

ว่าที่ร้อยตรี ดร. ฤทธิชา บัวศิริ ในการนี้ได้ร่วมพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา การขอรับ และขอยืมสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ และบริการ

และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ณ ห้องอาคารประชุมพุทธรักษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว

 สีน้ำเงิน สีดำ ทางการ โรงเรียน จดหมายข่าว