ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว : เรียนดี มีความสุข

วันที่ 19-20 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ฤทธิชา บัวศิริ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนางสาวพัชรินทร์ ภู่ที่พึ่ง นางสาวจารุภัทร ทะภูมินทร์ และนายธนบัตร นาคำสี ร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี
 
sk6