ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว : เรียนดี มีความสุข

วันที่ 22 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ฤทธิชา บัวศิริ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว ร่วมกิจกรรมวันดาวน์ซินโดรมโลก ที่จัดขึ้นเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าใจเกี่ยวกับโรคดาวน์ซินโดรมและเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจยอมรับและความเท่าเทียมกันในสังคม และให้เด็กกลุ่มนี้ได้แสดงศักยภาพและความสามารถของตนเองรวมถึงการใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ซึ่งจัดโดยชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดสระแก้ว โดยมี นางเยาวรัตน์ โพธิสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วย นางกนกวรรณ สิงห์กาล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ณ ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดสระแก้ว
 
sk7
 
sk8