ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว : เรียนดี มีความสุข

วันที่ 1 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ฤทธิชา บัวศิริ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นางศุภวรรณ ศรีอุบล รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ นางสาวกำไลทอง ดีแฮ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ นำคณะหัวหน้าหน่วยบริการ เยี่ยมชม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หน่วยบริการอำเภอต้นแบบ 1)หน่วยบริการอำเภอวังน้ำเย็น 2)หน่วยบริการอำเภอวังสมบูรณ์ และ3)หน่วยบริการอำเภอตาพระยา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อให้ครู บุคลากร ได้นำความรู้จากการศึกษาดูงานไปปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานในหน่วยบริการ
2.เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้เปิดมุมมองในการจัดการศึกษา การปฏิบัติงานของหน่วยบริการฯในด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดล้อม เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามกรอบหน้าที่ของงานที่รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยบริการ
sk003