ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว : เรียนดี มีความสุข

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรี ดร. ฤทธิชา บัวศิริ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นางศุภวรรณ ศรีอุบล รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว ร่วมเป็นคณะกรรมการ

กำกับ ติดตาม คุณภาพงานด้านโภชนาการ สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ หอประชุมพลอยโกเมน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี

11