ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว : เปลี่ยนภาระ ให้เป็นพลัง

thzh-CNenja
วันที่ 27 - 29 มีนาคม 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนางสาวน้ำเพชร คงเพชรศักดิ์ ผู้อำนวยการ เป็นประธานและนางศุภวรรณ ศรีอุบล รองผู้อำนวยการ เป็นรองประธานการประเมิน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 ) ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 63 คน ณ ประชุม อาคารพุทธรักษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว
----------------------------------------
งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
---------------------------------------
อาจเป็นรูปภาพของ 15 คน และ ข้อความ