ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว : เรียนดี มีความสุข

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 นางสาวน้ำเพชร คงเพชรศักดิ์ ผู้อำนวยการ นางศุภวรรณ ศรีอุบล รองผู้อำนวยการ และนางสาวกำไลทอง ดีแฮ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็น "การยกระดับความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อการส่งเสริมการศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิตของกลุ่มเปราะบาง" ร่วมกับผู้แทนสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำหรับการอภิปราย นางสาวน้ำเพชร คงเพชรศักดิ์ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ การดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯ และการให้บริการนักเรียนของหน่วยบริการที่อยู่ประจำอำเภอ ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จะนำข้อมูลที่แลกเปลี่ยนในการอภิปรายดังกล่าว ไปเป็นข้อมูล ประกอบการจัดทำแนวทางการยกระดับความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตของกลุ่มเปราะบาง บนมิติด้านการศึกษาต่อไป

อภิปรายเล็ก.jpg