ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว : เปลี่ยนภาระ ให้เป็นพลัง

วันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2566 กลุ่มบริหารงานวิชาการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาในรูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม Early Intervention (EI) เพื่อส่งเสริมทักษะครูและบุคลากรทางการศึกษาในการให้บริการช่วยเหลือระยะ แรกเริ่มและเตรียมความพร้อมของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ การจัดการเรียนการสอน จัดเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา โดยมี นางสาวน้ำเพชร คงเพชรศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ในพิธีเปิด และนางสาวกำไลทอง ดีแฮ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมอาคารพุทธรักษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว

1-2566_1.jpg