ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว : เรียนดี มีความสุข

        ด้วยคณะรัฐมนตรีได้ลงมติ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๒ เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมสามัญศึกษา ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด เพื่อจัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมของคนพิการ สนับสนุนในด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ การให้บริการและความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการจัดครูเดินสอนแก่คนพิการและสถานศึกษา   

      ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว ได้ประกาศอนุมัติจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๓ ซึ่งในระยะแรกสำนักงานชั่วคราวตั้งอยู่ที่โรงเรียนท่าเกษมพิทยา ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยขอใช้อาคารชั่วคราวเป็นสถานที่ในการดำเนินงาน ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยแบ่งเป็น ๒ ห้อง ห้องใหญ่เป็นห้องให้บริการ อีกห้องใช้เป็นสำนักงานดำเนินการด้านเอกสาร โดยในขณะนั้นมี นายวิสัน สุคะมะโน ดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วคนแรก ต่อมาคือ นายสมศักดิ์ สุขนิยม นายประสิทธิ์ แสงศรี ภายหลังได้รับการจัดสรรให้งบประมาณจำนวน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท มาจัดตั้งอาคารเรียนกึ่งถาวร ๑ หลังและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน ๑,๒๗๕,๐๐๐ บาท มาจัดตั้งอาคารสำนักงานจำนวน ๑ หลัง โดยตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๕๙๗/๕๐ บ้านหนองนกเขา ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ซึ่งในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ ได้ย้ายสถานที่จากสำนักงานชั่วคราวมายังสถานที่ตั้งสำนักงานใหม่ เพื่อจัดการศึกษาในลักษณะของศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมของคนพิการ สนับสนุนการเรียนการสอน การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดที่เกี่ยวข้อง การจัดครูเดินสอนแก่คนพิการและสถานศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้วและให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลดีแก่ราชการ การรับเด็กที่มีความพิการทุกประเภทที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด - ๑๙ ปี แบบไป - กลับ มีภูมิลำเนาในพื้นที่บริการจังหวัดสระแก้ว มารับการช่วยเหลือฟื้นฟู เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ และส่งต่อเรียนร่วม พร้อมกับให้คำแนะนำ ปรึกษา สำหรับผู้ปกครองและคนพิการทุกประเภท

       ปัจจุบันมี นางสาวน้ำเพชร  คงเพชรศักดิ์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนายการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงปัจจุบัน  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๕๙๗/๕๐ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  มีเขตพื้นที่บริการจังหวัดสระแก้ว จำนวน ๙ อำเภอ โทรศัพท์ ๐๓๗ – ๔๒๕๒๕๑โทรสาร ๐๓๗–๔๒๕๒๕๑ Website:http://www.sakaeospecial.com   E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

831331.jpg

 

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ฤทธิชา บัวศิริ

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 

145023.jpg

 

นางศุภวรรณ  ศรีอุบล

รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว

วิทยฐานะ ชำนาญการ

เข้าสู่ระบบ

ติดต่อสอบถาม

โทร : 037425251

อีเมล์ : sakaeo_obec@hotmail.com

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png0.png8.png7.png0.png0.png4.png
วันนี้15
เมื่อวานนี้77
อาทิตย์นี้92
เดือนนี้1876
รวม87004

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

1
ท่าน